Manasa e! Soava ny zoma! IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro FALY MIARAHABA NY REHETRA! TRONDRO DORADE SAOSY TÔMATY MARIHIDRIHITRA ho an’izao andro zoma izao. Nolomana antsasakadiny tamin’ny sira, dipoavatra, tongolo gasy, tongolobe ny trondro voadio sy vo

Manasa e! Soava ny zoma! IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro FALY MIARAHABA NY REHETRA! TRONDRO DORADE SAOSY TÔMATY MARIHIDRIHITRA ho an’izao andro zoma izao. Nolomana antsasakadiny tamin’ny sira, dipoavatra, tongolo gasy, tongolobe ny trondro voadio sy vo

Manasa e!
Soava ny zoma!
IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro
FALY MIARAHABA NY REHETRA!
TRONDRO DORADE SAOSY TÔMATY MARIHIDRIHITRA ho an’izao andro zoma izao.
Nolomana antsasakadiny tamin’ny sira, dipoavatra, tongolo gasy, tongolobe ny trondro voadio sy voatetika roa na telo.
Dia nendasina natao mendimendy
Vita izay dia natao ny saosy : niara-nendasina ny tongolobe, tongolo gasy, sira, dipoavatra.
Dia narotsaka ny tômaty voavaofy sy voatetika. Nampiana dità sy laurier. Dia avy eo nampiana rano.
Navela niketrika teo ambony afo malefaka nandritra ny antsasaadiny. Ampiana siramamy kely.
Vita izay dia « mixer »-na.
Averina eo ambony afo malefaka miaraka amin’ny trondro voaendy.
Avela miketrika 10min dia esorina ambony afo.
Dia izay vao asiana ravi-maitso manitra.
Dia vita ny « tsonjo »
Soava ny zoma e!!!!!!

IZAY Manan-Tsira MAHAY Mahandro

Les commentaires sont fermés.